ඇය නඩුවේ බූරුවාට වැටේ

ගාටර් සහිත සරාගී කාන්තාවක් ඇගේ කාමරයේ වාඩි වී සිටින යෞවනයා වෙත පැමිණ ඇය සමඟ ආදරය කරයි. තරුණයාගේ ලිංගය ලෙවකන අං ගැහැනිය ඔහුගේ උකුලේ වාඩි වී පපුවෙන් කෙලවමින් සැහැල්ලු වූවාය.

2022-03-17 13:00:14 468 06:10
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : කළු