පෙම්වතිය කුස්සියේ ලිස්සා ගියේය

සරාගී තරුණිය කුස්සියේ වැඩ කරමින් සිටින විට ඇයව දුටු පුද්ගලයා ඇය වෙත පැමිණ ඇයව අතට ගෙන අත තැබූ අතර, පසුව ඇය ඇයට හොඳ ෆක් සහ කම්මැලිකමක් ලබා දී සැහැල්ලු විය.

2022-03-19 11:13:38 329 06:33
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : බ්රිතාන්ය