පුළුල් කළ තරුණ ගැහැණු ළමයෙකුගේ බූරුවා

සරාගී තරුණිය ඩිල්ඩෝ එකෙන් තෘප්තිමත් වන අතරේ, ඇයව දකින පිරිමියා, ගැහැණු ළමයා වෙත පැමිණෙන පිරිමියා, ඇගේ පැටියාට පහර දී, ඇගේ පස්ස මිරිකමින්, ඇගේ පස්ස පුළුල් කරයි.

2022-03-19 20:13:08 598 08:16
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : අසභ්ය තරු