කාර්යාලයේ කාන්තාවක්

කාන්තාවගේ සිරුර දෙසට පැමිණෙන කාන්තාවගේ කාර්යාලයේ වාඩි වී සිටින සරාගී කාන්තාවක් කාන්තාවගේ ශරීරය දුටු විට ඇය ඇයට ආදරය කරයි. ගැහැනිය කොල්ලකන පිරිමියා ඇගේ තන පුඩු ලෙවකමින් ගැහැනියට තදින් කෙලවා ඇයව හිස් කරයි.

2022-03-22 05:46:00 328 03:20
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : දැඩි මතධාරී