පුරුෂයා කාන්තාවන්ව ඇඳට තබයි

උණු උණුවෙම කෙල්ලො ඇඳේ ඉන්නව දැකල කොල්ලා කෙල්ලො ලගට ඇවිත් උන්ගෙ ලිංගය ලෙව කකා කෙල්ලො එකින් එක වතුර දැම්මා.

2022-03-19 04:18:06 492 05:27
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : ඉන්දීය