ද ගයිස් ස්ටන්ග් ද කර්ලි කෙස් ගැහැනිය

රැලි සහිත කොණ්ඩයක් ඇති තරුණිය නිවසට රැගෙන එන පිරිමින් එම දැරිය සමඟ ලිංගිකව හැසිරෙනවා. ඇගේ ලිංගය ගැහැනියට ලෙවකෑවායින් පසු ඇගේ හුත්ත සහ බූරුවාට කෙලවූ මිනිසුන් ඇයට ඇතුලට ගොස් විවේක ගැනීමට ඉඩ හැරියහ.

2022-03-17 22:58:01 373 02:26
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : ටීන්