කෙල්ලව අතින් තඩි කලා

මාංශපේශී පුරුෂයා තරුණිය වෙත පැමිණ ඇයට ආදරය කරයි. කෙල්ලගේ පුකේ ඇගිලි ගහපු කොල්ලා පැටියව කේන්ති ගන්න ගත්තා, ඊට පස්සේ කෙල්ලව ලස්සනට හුරතල් කරලා එයාගේ කෙල්ලව ඇතුලට දැම්මා.

2022-03-19 11:13:30 1097 02:18
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : එහි ගෙදර හැදූ