රතු හිසකෙස් ඇගේ බූරුවාට ඇතුළු විය

රතු හිසකෙස් ඇති සරාගී කාන්තාව නිවසේ ක්‍රීඩා කරන විට, ඇය වෙත එන පිරිමියා ඇගේ පැටියා රැගෙන ඇයව විනෝදයට පත් කරයි, එවිට කාන්තාව ස්ථාවරයට ගෙන එන පිරිමියා ඇගේ පැටියා මත වැතිර ඇය ඇගේ පිඹිමින් පිඹයි. එය පිටතට.

2022-03-17 20:57:28 492 14:40
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : දුෂ්ට