ගල් තිත් වල පරිණත කාන්තාවක්

පරිණත කාන්තාව එවැනි ලස්සන බෝල ඇත. පුරුෂයා ඇයව මිරිකා ඇයව සපාකමින් ඇයව දෂ්ට කරයි. ඇය එය ගොඩක් භුක්ති විඳිනවා. වසර ගණනාවක් තිස්සේ කිසිවෙක් ඇයට කෙලවුවේ නැත.

2022-03-22 23:49:34 402 01:51
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : Redtube