ලැටිනි සීට් එකේ ඇල උනා

සරාගී ලතින් කාන්තාව සාලයේ වාඩි වී සිටින විට ඇය වෙත පැමිණෙන පිරිමියා ඇයට ආදරය කරයි. ගැහැනියගේ පුක ලෙවකමින්, පුරුෂයා ඇයව තදින් හා ඇයව ඇතුලට දමා ලිහිල් කළේය.

2022-03-24 03:39:02 303 10:00
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : දැඩි මතධාරී