බබෙක් දිව බීට් කරයි

ගාටර් කෙල්ලෙක් සමඟ අඩ නිරුවතින් ඇගේ කාමරයේ වාඩි වී සිටින විට, පැටවා අසලට එන පරිණත මිනිසා දැරියගේ ජීවමාන ශරීරය අගය කරයි. කාන්තාවගේ ශරීරයෙන් පීඩාවට පත් වූ පරිණත පුරුෂයා ඇගේ පුක ලෙවකෑමෙන් පසු ඇයට කෙලවයි.

2022-03-21 05:45:26 411 02:48
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : ඉන්දීය