පිරිමින් තුළ සමූහ ලිංගිකත්වය

තම සරාගී නේවාසික මිතුරා රවටා ගත නොහැකි මිනිසා අවසානයේ සාර්ථක වේ. තන පුඩු අසලින් තම ලිංගිකත්වය මනාව බෙදා ගන්නා පිරිමියා වහා ගැහැනියගේ දෙතොලේ ඇලෙයි. විපතට පත් කාන්තාව මනරම් දසුනක් ලබා දුන් නිසා ඇය එවැනි තත්වයකට මුහුණ දුන්නේ කෙසේදැයි කිසිවෙකු දන්නේ නැත.

2022-03-16 13:23:03 574 05:08
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : එහි ගෙදර හැදූ