ඇගේ පියයුරු අතරට යාම

ඇදහිය නොහැකි තත්වයකට පත්වීමෙන් ඇය කම්පනයට පත් වේ. තම ප්‍රධානියා සමඟ නිතරම මුදල් ලබා ගැනීමට නොහැකි නිසා රණ්ඩු වන ගැහැනිය දැන් අවසාන පියවර ලෙස ප්‍රදර්ශනාත්මක ලෙස සැරසී තම ප්‍රධානියාගේ නිවසට යයි. ගැහැනිය කරන දෙයින් පීඩාවට පත්වන පිරිමියා ඇයට කෙලවමින් ලිහිල් කරයි.

2022-03-23 21:45:17 328 01:16
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : Nubile