කෙල්ලන්ගේ කටට දුන්නා

වාහනේ කැඩිලා ඉන්න කුරුලු පැටව් දකින මිනිහා ළඟින් හිටගෙන කෙල්ලෝ එක්ක කතා කරලා එලියට අරන් ලෙවකනවා. පැටවුන්ගේ ශිෂ්ණය ලෙවකෑවාට පසු කෙල්ලන්ට කෙලවන තරුණයන් මාරුවෙන් මාරුවට පැටවුන්ගේ මුහුණට මුහුණ දෙති.

2022-03-16 09:05:09 1108 06:15
Tags :
වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ : Hd 1080p